پارمنیدس (یونانی جه: [Παρμενίδης ὁ Ἐλεάτης] Error: {{Lang}}: برچسب زبان ناشناخته: {{{زوون کد}}} (راهنما)) یونانی فیلسوف بی‌یه که ۵۴۰ پیش از میلاد، الئا دله، دنیا بموئه و ۴۴۶–۴۷۰ پیش از میلاد بمرده. وه الئایِ مکتب دله دیّه و شعر جه شه فلسفی چیون ره گاته.

پارمنیدس موجستمه

پارمنیدس اتا باور اصلی که داشته، این بی‌یه که هیچ چیزی تغییر نکانده و تغییرات واقعیت ندارنه. وه گاته اونچی ره احساس کامبی و مشاهده جه فهممبی ره نتومبی اعتماد هاکنیم و فقط عقل پشتی ونه همه چی ره دَر-بَوِریم که این حرف پیتاگوراس جه تأثیر بَیته ره دیار کانده. اتا مثال که وه شه یارنه، این هسته: «اتا کرک ره درنظر بَیرین که خانه راه دکفه خیابون دله، تا اتا نقطه جه برسه. وه اگه خانه تا شه مقصد برسه، اول ونه تا نصف راه بوره. وقتی تا نصف راه بورده، اَی راهی که بموندسته شه اتا نقطه دارنه که نصف وانه. اگه تا بی‌نهایت هم پیش بوریم، باز نصف نصف نصف نصف… راه موندنه که کرک ونه طی هاکنه تا مقصد جه برسه و این نصفه‌ئون هیچ‌گادر تموم نوانه.» همینسه پارمنیدس نتیجه بَیته که ونه چش دره اشتباه وینده و اون کرک هیچ‌وقت نتونده خیابون جه رد بوو و تا شه مقصد برسه.

وه گاته هرچی که وجود دارنه، همیشک وجود داشته و دنیای قدیم بی‌ین جه باور داشته چون «هچی نتونده هچی جه بوجود بئه». پارمنیدس گاته اونچی دره نتونده بوجود بمو بوئه، چون اگه فرض هاکنیم این اتفاق دکته، یا اتا چی که وجود داشته سر جه بساته بیّه یا اتا چی که دنی‌بی‌یه جه بساته بیّه: اگه اولین حالت ره بَیریم که نوانه چون اگه چیزی وجود داره، دیگه نتومبی باویم بوجود بمو. دومین حالت هم نوانه چون ناموجود جه نتونده چیزی بوجود بئه.

منابعدچی‌ین