اصلی منوی ِوا هاکردن
اشکاری گو
دوره سنگواره‌یی: الیگوسن[۱]-هنتا

اتا اشکاری گو واشنگتن ِنشنال پارک دله.
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانورون
چله: طنابدارون
رده: پستاندارون
راسته: جفت‌سم‌مونائون
زیرراسته: نشخارکرون
خانواده: اشکاری‌گوئون[۲]
گلدفولس٬ ۱۸۲۰
Subfamilies

Odocoileinae
Cervinae
Hydropotinae
Muntiacinae

اشکاری گو یا گنجه گو (فارسی جه: گَوَزن) اتی حیوون نوم هسته که جفت‌سم‌ئون و پستاندارون میون رَج‌وَندی وانه. این حیوون ۵۰ تا ۳۰ میلیون سال پیش شِنه. «ورزاچمر» اصطلاحی هسته که گالشون وشون ِجفت‌گیری ِفصل ره گاتِنه. ورزاچمر اوایل شهریور تا اواسط پاییز هسته و این فصل اشکاری گوئون بلند ِصِدا جه شونگ کَشِنّه و اینتی شه جفت ره پیدا کانّه. [۳]

انواعدچی‌ین

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که اشکاری‌گو خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  1. Early Oligocene
  2. Cervidae
  3. کاسپی سامؤن