آگوستسپتامبراکتبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲۷ سپتامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۲۷۰اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۲۷۱اُمین روز إستِنه. ۲۷ سپتامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۹۵ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین