گمیشان گلستون اوستان ره اتا شهر هسته.

مردموندچی‌ین

این شهرِ مردمون ترکمونی هستنه و این شهر اولین شهرها جه هسته که ترکمونِ عشایر ونه دله ساکن بَینه.

گومِش (فارسی جه: گاومیش) اتا حیوون نوم هسته که ترکمونِ عشایر شه همراه بیاردنه این منطقه دله و شاید این شهرِ نوم ره همین کلمه جه بَییت بائن.


 

گلستون اوستان

مرکز گرگان
شهرستانون آزادشهر | آق‌قلا | بندر گز | ترکمن | رامیان | علی‌آباد | کردکوی | کلاله | گرگان | گنبد کاووس | مراوه‌تپه | مینودشت
شهرون

آزادشهر | آق‌قلا | انبار آلوم | اینچه‌برون | بندر ترکمن | بندر گز | خان‌ببین | دلند | رامیان | سرخنکلاته | سیمین‌شهر | علی‌آباد | فاضل‌آباد | کردکوی | کلاله | گالیکش | گرگان | گمیشان | گنبد کاووس | مراوه‌تپه | مینودشت | نگین‌شهر | نوده خاندوز | نوکنده