گرگوری هفتم (انگلیسی جه: GREGORIUS Septimus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه ایتالیا دله دنیا بموئه و۲۲ آوریل ۱۰۷۳ تا ۲۵ می ۱۰۸۵ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Pope Gregory VII.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین