گرگوری سوم (انگلیسی جه: PapaGREGORIUSTertius) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه سوریه دله دنیا بموئه و۱۸ مارس ۷۳۱ تا ۲۸ نوامبر ۷۴۱ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته. وه اولین غیراروپایی هسته که پاپ بیّه. وه اتا سوریه‌ای مسیحی هسته.

178-7866 IMG - Gregorius III AV.png

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین