گاوار اتا شهر هسته که ارمنستون ِگغارکونیک استان دله دره و سال ۱۹۲۴ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۲۲٬۴۴۴ نفر جمعیت دانّه.

گاوار
گاوار
مکون

گغارکونیک استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۲۴
جمعیت۲۲٬۴۴۴

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین