اصلی منوی ِوا هاکردن

کوز(kavez) یا لاک لاک پشتی اتا حیوونِ نوم هسته که خونسردِ خزندگونِ رجِ دله قرار گیرنه. ونه پشت اتا گتِ هستکا دره به نومِ کوز لاک، که سپر واری هسته و گت بئی‌ینِ پلیشافه‌یِ جا بوجود بیموئه.