راسته (زیست)

تاکسونی طبقه

راسته (لاتین جه: ordo) اتا دسته جاندارون هستنه که تاکسونی (علمی طبقه‌بندی) دله هئی جا مشترکِ ویژگی دارننه. راسته ره لاتین زوون دله -i)formes) پسوند جه میّن کننه و گلکی تومبی وشون ره «مونا» پسوند جه ونگ بزنیم؛ بامشی‌مونا واری.

سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.حیاتمحدودهقلمروچلهرجهراستهخانوادهسررجهتی
سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.

سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. یک رده از یک یا چند راسته تشکیل شده‌است. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

منابع

دچی‌ین
  • انگلیسی ویکی‌پدیا