کریسمَس یا نوئل اتا جشن هسته که مسیحیون روزی که عیسی دنیا بموئه، برگزار کانّه. رومی کاتولیکون پروتستان‌ها، کریسمس ره روز ۲۵ دسامبر جشن گرنه و بعضی هم ۲۴ دسامبر وه ره برگزار کانّه. ارتودوکسون هم روز بیست و پنجم دسامبر ره مسیح میلاد جشن دونّه. بعضی ارتودوکسی مسیحیون روسیه، اوکراین و مقدس سرزمین (اسرائیل دله) و دیگه جائون، یولیانی تقویم وسّه، کریسمس جشن ره روز ۷ ژانویه دونّه. ارمنی‌های کلیسا هم طبق شه سنت، روز میلاد و روز غسل تعمید مسیح ره همزمون روز شیشوم ژانویه جشن گیرنه.

پرونده:Christmas collage.PNG
خوراکیون، بابانوئل، مسیح ِعکس، کاج و...

کریسمس دوازّه روزه ِایام مسیح ِتولد جه، ۲۵ دسامبر، شروع وانه و تا خاج‌شویی ِجشن روز، ۶ ژانویه، دمباله دانّه. اوایل سده‌ی بیستوم میلادی جه تموم دنیا دله این جشن رسم بگردسته. کریسمس ره ونه ویژه‌ی آیین‌ها جه اشناسنّه مثلاً کاج ره بساتن، بابانوئل و...

زازاکستون دلهدچی‌ین

گاغاند (Gağand) اتا زازاکی عیدی‌روز هسته که خصوصاً شهرون تونج الی، کوچگیری، وارتو و گرگر دله وه ره جشن گیرنه. گاغاند تاریخ هر سال ژانویه‌ماه دلوئه. گاغاندی عید اتا نو سالی عید هسته.

پانویسدچی‌ین

منابعدچی‌ین


بیرون بگردستندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که کریسمس خَوری دَره ره پیدا هاکنین.