کاپان اتا شهر هسته که ارمنستون ِسیونیک استان دله دره و سال ۱۹۳۸ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۳۵٬۰۷۱ نفر جمعیت دانّه.

کاپان
کاپان
مکون

سیونیک استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۳۸
جمعیت۳۵٬۰۷۱

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین