کارور کایری‌ئون

‏۱ آگوست ۲۰۱۷

‏۲۳ مه ۲۰۱۷

‏۲۰ فوریه ۲۰۱۶

‏۱۹ فوریه ۲۰۱۶

‏۹ مه ۲۰۱۵

‏۱۸ آوریـل ۲۰۱۵

‏۱۴ آوریـل ۲۰۱۵

‏۲۰ ژانویه ۲۰۱۳

‏۱۱ ژانویه ۲۰۱۳

۵۰ تـا کوهـنـه‌ته‌ر