کاجاران اتا شهر هسته که ارمنستون ِسیونیک استان دله دره و سال ۱۹۹۲ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۹٬۳۳۰ نفر جمعیت دانّه.

کاجاران
کاجاران
مکون

سیونیک استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۹۲
جمعیت۹٬۳۳۰

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین