ژولیوس یکم (انگلیسی جه: IULIUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۶ فوریه ۳۳۷ تا ۱۲ آوریل ۳۵۲ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

منابع دچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستارون دچی‌ین