ژان یازدهم (انگلیسی جه: IOANNES Undecimus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه وفوریه یا مارس ۹۳۱ تا دسامبر ۹۳۵ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Ioannes XI.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین