ژان هفدهم (انگلیسی جه: IOANNES Septimus Decimus) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه وژوئن ۱۰۰۳ تا دسامبر ۱۰۰۳ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Papa Joao XVII.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین