چامباراک اتا شهر هسته که ارمنستون ِگغارکونیک استان دله دره و سال ۱۹۹۵ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۶٬۶۸۳ نفر جمعیت دانّه.

چامباراک
چامباراک
مکون

گغارکونیک استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۹۵
جمعیت۶٬۶۸۳

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین