پورتال:اسایی دکته‌ئون/دکته‌ئون ۱ ژوئیه ۲۰۱۵

  • کوبا و متحده ایالات تصمیم بَییتنه که هِدی کشور دله سفارتخنه وا هاکِنِن. (یورونیوز)
  • اروپایی کائون اختتامیه باکو دله برگزار بیّه. این اولین دوری بی‌یه که این مسابقات انجام بیّه و روسیه این مسابقات دله اول بیی‌یه و ونه په آذربایجون، که میزبان بی‌یه، دوم و انگلیس سوم و ترکیه چاروم بَیینه. (TRT)
  • اتا بالون (=هواپیما) که ارتش ِشِنه، اندونزی دله سقوط هاکرده و دَکِته اتا هتل سَر که باعث بیّه حداقل ۱۴۰ نفر بمیرِن. این بالون دله ۱۲۲ نفر نیشت‌بینه و هَنتا دِ دَقه ونه پرواز جه نُگذِشت‌بی‌یه که خلبان بفهمست‌بی‌یه ونه بالون مشکل پیدا هاکرده. ارتش گانه که این بالون ِوضعیت خار بی‌یه ولی پنجاه سال عُمر داشته. (یورونیوز)