هرازدان اتا شهر هسته که ارمنستون ِکوتایک استان دله دره و سال ۱۹۵۰ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۴۲٬۱۵۰ نفر جمعیت دانّه.

هرازدان
هرازدان
مکون

کوتایک استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۵۰
جمعیت۴۲٬۱۵۰

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین