هراز اتا روخنه نوم هسه که مازرون دله دره. اینتا روار لار و دماوند کوه جا که لاریجان دله دره شروع بونه و مازرون دریا دله بشنی بونه. ونه بلندی ۱۸۵ کیلومتر هسه. آمل، فریدونکنار، اتا تیکه بابل و نور زمینا هراز اوی جا اوئاری بوننه. Haraz river.jpg

مسیردچی‌ین

هراز که لار جا شروع بیه و پلور ره رد هاکرده، زیار، لاسم، تلخه رو، پنجو (نمارساق)، پردمه، شیرکلارو و چلورو و هلی‌چال او مهمترین چله‌هایی هسنه که ونه کش اضافه بوننه. هراز ترک‌کلا و درازون نزدیکی که برسیه کچیکتر بونه.

بن‌مایهدچی‌ین