نیل دنیا گت‌ترین درکا هسه.اینتا آفریقا قاره دله دره. وه دتا سر چشمه دارنه که اولی ویکتوریا دریاچه جا هسه و دومی اتیوپی بلنی جا که این دتا اتیوپی کشور دله همدیگه ره رسنه. نیل درکا ۶۶۰۰ کیلومتر متر درازی دارنه و مدیترانه دریا ره ریزنه.