کیلومتر مربع (انگلیسی جه: 'Square kilometre') اتا قواربیری یکا هسه کا سطح وسه کارشونه و وه ره km2 . جا نشون دننه .اس آی دله رسمی یکا مربع متر سه و غاویز ده دهی مضرب هسه . هر کیلومترمربع اتا موربع اندا هسه کا هر کیمتا ونه ضلعون ۱٬۰۰۰ متر ووشه .

  • کیلومترمربع مساوی هسه :
  • ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ موربع متر
  • ۱۰۰ هیکتار
  • ۰٫۳۸۶۱۰۲ موربع مایل

هر کیمتا چن کیلومترمربع:

  • ۱ موربع متر =۰٫۰۰۰۰۰۱ غاویز هسه
  • ۱ هکتار= ۰٫۰۱ غاویز هسه
  • ۱ موربع مایل = ۲٫۵۸۹۹۸۸ غاویز هسه

ممبعئون

دچی‌ین

https://www.britannica.com/science/International-System-of-Units