نوکنده گلستون اوستان ره اتا شهر هسته. این شهر بندر گز شهرستون دله دره و گلستون ِغربی‌ترین شهر هسته.

نومدچی‌ین

نوکنده نوم تازه بساته جا معنی ره دِنه. کنده اتی قدیمی پسوند هسته که بعضی شهرون ِنوم دله دَیی‌یه؛ مثلاً سمرکنده که اسا وه ره سمرقند گانّه.

مردموندچی‌ین

نوکنده مردمون مازرونی/گلک هستنه و این زوون جه گپ زنّه. این شهر مازرون اوستان سامون وَر قرار دارنه. نوکنده قبلاً اتا مَله بی‌یه که بندر گز ِروستائون جه حیساب اِموئه.

منابعدچی‌ین

 

گلستون اوستان

مرکز گرگان
شهرستانون آزادشهر | آق‌قلا | بندر گز | ترکمن | رامیان | علی‌آباد | کردکوی | کلاله | گرگان | گنبد کاووس | مراوه‌تپه | مینودشت
شهرون

آزادشهر | آق‌قلا | انبار آلوم | اینچه‌برون | بندر ترکمن | بندر گز | خان‌ببین | دلند | رامیان | سرخنکلاته | سیمین‌شهر | علی‌آباد | فاضل‌آباد | کردکوی | کلاله | گالیکش | گرگان | گمیشان | گنبد کاووس | مراوه‌تپه | مینودشت | نگین‌شهر | نوده خاندوز | نوکنده