اصلی منوی ِوا هاکردن

نظرآباد شهرستان تهران اوستان ره اتا شهرستون هسته که تهران شهر ره غرب ور قرار بئیته و ونه مر کز نظرآباد شهر هسته. ونه جمیت ۱۲۸۰۰۰ نفر هسته.

سیاسی تقسیماتدچی‌ین

جوغرافیدچی‌ین

تاریخدچی‌ین

فرهنگدچی‌ین

گت آدموندچی‌ین

دییه لینکوندچی‌ین