میرزا مهدی‌خان استرآبادی قرن دوازدهم استرآباد دله دنیا بموئه. وه اوایل شاعری کارده و «کوکب» تخلص داشته ولی بعد نثر په بورده. ونه کتابون ِاسم «دره نادری»، «جهانگشای نادری» و «سنگلاخ» هستنه. وه ۱۱۷۳ه‍ بمرده.

ونه عکس که نادر شاه و ونه وچون پَلی نیشته.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۱۳-۴.