پرچم اف موزامبیک

موزامبیک اتا کشور نوم هسه که آفریخا قاره دله دره.

جوغرافیدچی‌ین

اینتا کشور گتی۷۸۳۰۳ کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۵/۱۴میلیون نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم ماپوتو هسه.

فرهنگدچی‌ین

ونه مردم ویشترپرته‌خالی زوون ره گپ زنه‌نه ئو مسیحی دین ره په‌روو هسه‌نه.

سیاستدچی‌ین

اینتا کشور حوکومت جوموری هسه.

ایقتصاددچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم ایسکودو هسه.

تاریخدچی‌ین

اینتا کشور قدیم دله پرته‌خال کولونی بیه.

دپت چرخه‌توئوندچی‌ین