مغری اتا شهر هسته که ارمنستون ِسیونیک استان دله دره و سال ۱۹۸۴ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۴٬۹۹۷ نفر جمعیت دانّه.

مغری
مغری
مکون

سیونیک استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۸۴
جمعیت۴٬۹۹۷

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین