کرتاسه که پالئوزوئیک دوره آخرین چلّه بی‌یه. اینتا دوره نو گیاهون مونند دونه دار، چرده ریز دارون، بند واش و گندم بینه. کیسه‌دارون پیدا بیّن پستوندارون و جفتدار و خزنده پرنده‌ئون، دایناسورون نابود بیّن هم اینتا دوره دله اتفاق دکته.

نگارخنهدچی‌ین