اصلی منوی ِوا هاکردن

گل gal اتا حیوون نوم هسه که فارسی دله وره موش گنه . گل جلوئی دندون همیشک گت بونه همینتا ئه وسه هسه که همیشک اتا چی ره جونه .