ماسیس اتا شهر هسته که ارمنستون ِآرارات استان دله دره و سال ۱۹۹۵ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۲۰٬۵۳۹ نفر جمعیت دانّه.

ماسیس
ماسیس
مکون

آرارات استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۹۵
جمعیت۲۰٬۵۳۹

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین