مردمون مازرونی به مردمونی که به طور کولّی پس زمینه قومی مازرونی دارنه ئو به مازرونی زوون گپ زنه ره گنّه.

نوروزخونی مازرونی

بنه‎واردچی‌ین

گت بنویشته ره بخوندین: مازرون تاریخ

زووندچی‌ین

گت بنویشته ره بخوندین: مازرونی زوون

دکلستندچی‌ین

این مردمون مزرونی زوون شه ره تبری گنّه ئو به صورت کم ئو زیاد در استان‌ئون گلستان، تهران، سمنان، گیلان (تا رودسر شهرستان و لنگرود شهرستاناصفهان (در فولاد شهر و شهر اصفهان) ئو بقیه جائون دله دکلستونه.

گت مردموندچی‌ین

گت بنویشته ره بخوندین: گت آدمون

  اینتا بنویشته مازرون خَوِر هسته. ونه گت تر هکردن جا به ویکی‌پدیا کومک هکنین.

منبعوندچی‌ین