اصلی منوی ِوا هاکردن

مازرونی مردمون

Mazandarani Language Map.PNG

مردمون مازرونی به مردمونی که به طور کولّی پس زمینه قومی مازرونی دارنه ئو به مازرونی زوون گپ زنه ره گنّه.

فهرست

بنه‎واردچی‌ین

گت بنویشته ره بخوندین: مازرون تاریخ

زووندچی‌ین

گت بنویشته ره بخوندین: مازرونی زوون

دکلستندچی‌ین

این مردمون مزرونی زوون شه ره تبری گنّه ئو به صورت کم ئو زیاد در استان‌ئون گلستان، تهران، سمنان، گیلان (تا رودسر شهرستان و لنگرود شهرستاناصفهان (در فولاد شهر و شهر اصفهان) ئو بقیه جائون دله دکلستونه.

گت مردموندچی‌ین

گت بنویشته ره بخوندین: گت آدمون

  اینتا بنویشته مازرون درباره هسته. ونه گت تر هکردن جا به ویکی‌پدیا کومک هکنین.