فلیکس یکم (انگلیسی جه: FELIX) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۵ ژانویه ۲۶۹ تا ۳۰ دسامبر ۲۷۴ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

PopeFelixI.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین