فریم شهر یا قال‌قال مندآباد مازرون اوستان ره اتا شهر هسته. نوم سر قضیه اینتیه که پیر-پیرون فریم‌ِ دشت ره گنّه فریم صحرا، ولی فریم‌ِ شهر ره گنّه قال‌قال مندآباد (=محمد آباد).

فریم گاز اداره

سیاسی تقسیماتدچی‌ین

جوغرافیدچی‌ین

تاریخدچی‌ین

فرهنگدچی‌ین

گت آدموندچی‌ین

دییه لینکوندچی‌ین