اصلی منوی ِوا هاکردن
دید شهر تهران از هواپیما.

شهر ، طی دهه‌ئون اخیر، از سوی گت مردمون جوغرافی، جامیئه شیناسی، ایقتیصاد، جمئیت شیناسی ئو برخی علوم دیگه، تعاریف موتعددی از شهر ارائه بیّه ئو جامعه شیناسون از جومله انگلس ئو مارکس، شهر ره محل تمرکوز جمئیت، ابزار تولید سرمایه، نیازئون ئو احتیاجات ئو... دوننه که تقسیم کار ایجتیمائی، در اونجه صورت گنّه.

فهرست

نظریات شهرشناسیدچی‌ین

ابّلین شهرئون، در بین النهرین پدید بمونه.

پسوند شهردچی‌ین

شهر همینتی به عونوان پسوند یا پیشوند برای بساتن ایسم شهرئون ئو شهرک‌ئون ئو گاه محله‌ئون به‌کار شونه:

با پسوند در ئیران: آکام‌شهر، بهشهر، گلشهر، زیباشهر، ایران‌شهر، آرین‌شهر (سده پیشین در خراسان)، نوشهر، خمینی‌شهر، شیلاشهر، سیمین‌شهر، نگین‌شهر، مینوشهر، خسروشهر و...

با پیشوند در ئیران: شهرِ سوخته، شهر بابک، شهر نو، شهرآشوب، شهرشادی، شهرآرا و...

خارج از ئیران:

سخ تیرکیا:

ویران‌شهر و اسکی‌شهر.

ترکیب این پسوند فارسی با واژه‌های عربی نیز برای نامگذاری شهرهای ایران، پس از انقلاب ۱۳۵۷ در مورد برخی شهرها اعمال شده از جمله:

شهر به عونوان پیشونددچی‌ین

منابعدچی‌ین