مختصات: شرقی‌°۴۷ شمالی‌°۲۴ / °۴۷شرقی °۲۴شمالی / ۴۷;۲۴

عربستون ِجزیره‌مونا

عربستون ِجزیره مونا که جزیرة العرب نوم جه معروفه، اتا جزیره مونا نوم هسه که آسیای ِغربی‌جنوب وَر دره. اینتا جزیره‌مونا گتی۳۱۸۳۱۰۰ کیلومترموربع هسه. وه دنیای ِگت‌ترین جزیره‌مونا هسه.[۱] ربع‌الخالی هم این جزیره‌مونا دله دَره. جزیره العرب این کشورون ره دربرگیرنه:

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که عربستون جزیره‌مونا خَوری دَره ره پیدا هاکنین.