جزیره‌مونا (فارسی جه: شبه‌جزیره) اتا جوغرافیایی اصطلاح هسته که ات‌تیکه زمین ره گانّه که ونه ات‌وَر خاشکی جه وصل بائه ولی ونه سه‌وَر دیگه ئو (دریا، دریامونا، اوقیانوس و... واری) بائه.

اتا پچوک جزیره‌مونا کرواسی دله

جزیره‌مونائون شکلون جورواجوری دارنه؛ دماغه، رأس، زوونه یا سنگپوز واری.

منابع دچی‌ین

  • ویکی‌پدیای کارزنون، «Peninsula»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشی‌یه بَیی ۶ آوریل ۲۰۰۷).