دیگه کاروری ئون سر صحرا (گجگجی بایری) ره بوینین.

صحرا اتا کشور نوم هسه که آفریقا قاره دله دره.

صحرا نقشه

جوغرافیدچی‌ین

اینتا کشور284000 گتی کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور210هزار نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم العیون هسه.

فرهنگدچی‌ین

ونه مردم ویشتر عربی زوون ره گپ زننه و ایسلام دین ره په‌روو هسنه.

سیاستدچی‌ین

اینتا کشور ره مراکش اداره کانده و وشون شه وسّه اتا تبعید دله حکومت دارنه که جهونی و بین‌المللی رسمیت دارنه ولی عملاً هچکاروئه. مراکش سعی دارنه شه حاکمیت ره جهون دله رسمیت هاده ولی آزادی‌بخش گروه ونه دیم‌به‌دیم استنه.

منابعدچی‌ین