سَرا یا سَهرا (فارسی رسم‌الخط جه نویسنّه: صحرا) دشت یا جایی ره گانه که ات‌چی کشت کانّه. همینتی صحرا بیابون (فارسی جه: صحرا) خَوری هم بائوت وونه.

منبعدچی‌ین