برخی صفحه‌ئون ره امکان کانده که اتا نوم دارن، همینتا وسه اگه بدی‌ئه بیّه که اینتی‌ئه تونّی گجگجی صفحه ره بساجین و صفحه‌ئونی ره که اتا نوم ره مربوط وونه اونجه دکانین.

مازرونی تونده زوون بوئه یا نژاد بوئه و خله چیزئون دیگه. همینتا وسه مازرونی لینک ره اگه هارش هاکنین توئه نین چند ولگ ره بورین بوینین.