شیر و خارشید نشونی هسته که پیش از انقلاب (سال۱۳۵۷) نماد میلّی ایران بی‌یه. این نشون تلفیقی از سونن کوهن میون رودون، ایران، عرب، تورک، یهودی و مغول هسته. شیر و خارشید دراصل نشون اساره‌بینی، خارشید صورت فلکی اسد منطقةالبروج دله بی‌یه. دوران حکومت سلسله‌ئون تورک و حدود قرن ششم هجری به بعد، علامت شیر و خارشید اساره‌بینی جه وارد کارون هنری قلمرو ایسلامی از مصر تا آسیای‌میونه بَیی‌یه. از زمون سلجوقیون روم سکه‌ئونی با نقش شیر و خارشید ره بنشنه پیداهاکردن و بعدأ این نشون از قرن نهم هجری/پونزده میلادی بطور ناپیوسته روی پرچم‌ئون ایران دَیی‌یه. نشون شیر و خورشید هر دوره‌یی از تاریخ دله به صورت موختلفی معنی بَیی‌ته. اولا فقط نشونی اساره‌بینی وسّه بی‌یه نه مظهر حکومت. دورون صفویون این نشون تعبیری شیعی/ایرانی پیدا هاکرده. از زمون شاهون بعد از آغاممدخان قاجار و همزمون با تحولات فکری و اجتماعی اون زمون، تعبیر شیعی نشون به تدریج کمرنگ بَیی‌یه. این دورون هسته که این نشون به ایران قبل از ایسلام نسبت هدائه‌وانه. این نشون پس از انقلاب ۱۳۵۷ با نشون فعلی جوموری ایسلامی جایگوزین بَیی‌یه.

شیر و خارشید نشون
Pahlavi Flag bearing the lion and sun motif and Pahlavi Crown.jpg