توان و اثری که انسان تصور و آفرینش جا بسات بونه ره هِنر گننه. هِنری کارون حتماً زیبایی جه همراه نینه یا یکتا زیبایی شناسی ندارننه ولی همیشک آدِم خلاقیت جه همراه هسته.

به دشمن نمایم هنر هرچه هست ز مردی و پیروزی و زور دست

(فردوسی)

چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد

(مولانا جلا‌الدین محمد بلخی)

زیبا هِنروندچی‌ین

زیبا هنرون ۷ دسته ره تقسیم بونه:

  1. - موسیقی
  2. - دستی هنرون مانند موجسمه ساجی، شیشه گری، و ...
  3. - ترسیمی هنرون شامل نقاشی، خطاطی، و...
  4. - ادبیات شامل شعر و داستان، نیمایشنومه ، فیلمنومه و نثر
  5. - معماری
  6. - رقص و نمایشی حرکتون
  7. - نمایشی هنرون شامل سینما، تئاتر، و ...
ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که هنر خَوری دَره ره پیدا هاکنین.