شهرستان سوادکوه شمالی(شومالی سوادکوه شهرستان) به مرکزیت شهر شیرگاه از ترکیب بخشای نارنجستان و بخش مرکزی(مرکزی بخش) به مرکزیت شهرشیرگاه شامل دهستانای شرق و غرب شیرگاه و لفور تابعیت استان مازندران(مازندران اوستان) دله دره.[۱]

منابعدچی‌ین