جوغرافی اتا علم نوم هسه که ادمی جامعه و ونه زندگی موحیط ر بررسس کنده . مواردی که جئوگرافی وشون ر بررسی کنده شه مستقل علم ر شامل بونه مونا : زمین شناسی، هواشناسی، زیست شناسی، مردم شناسی و...