رنه دکارت - زبان‌های دیگر

رنه دکارت در ۱۵۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بردگستن تا رنه دکارت

زبان‌ها