شاملوغ اتا شهر هسته که ارمنستون ِلوری استان دله دره و سال ۱۹۹۵ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۸۸۲ نفر جمعیت دانّه.

شاملوغ
شاملوغ
مکون

لوری استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۹۵
جمعیت۸۸۲

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین