سیکتوس دوم (انگلیسی جه: XYSTUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه یونان دله دنیا بموئه و۳۱ آگوست ۲۵۷ تا ۶ آگوست ۲۵۸ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Sandro Botticelli - Sixte II.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین