سلستین یکم (انگلیسی جه: PapaCOELESTINUS) رم کاتولیک کلیسای پاپ بی‌یه. وه رم دله دنیا بموئه و۱۰ سپتامبر ۴۲۲ تا ۲۷ جولای ۴۳۲ گادِر، اتا پاپ مِقوم ره داشته.

Celestine1pope.jpg

منابعدچی‌ین

Wikipedia contributors, "List of popes," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_popes&oldid=268921163 (accessed February 9, 2009).

وابسته جستاروندچی‌ین