ساوجبلاغ شهرستان تهران اوستان ره اتا شهرستون هسته که تهران شهر ره غرب ور قرار بئیته و ونه مر کز هشتگرد هسته.

سیاسی تقسیمات دچی‌ین

جوغرافی دچی‌ین

تاریخ دچی‌ین

مالکان قدیمی هشتگرد کردهای هشتگرد هستند و این شهر در قدیم هشت کرد بوده

فرهنگ دچی‌ین

گت آدمون دچی‌ین

دییه لینکون دچی‌ین