اصلی منوی ِوا هاکردن

ساوجبلاغ شهرستان تهران اوستان ره اتا شهرستون هسته که تهران شهر ره غرب ور قرار بئیته و ونه مر کز هشتگرد هسته.

سیاسی تقسیماتدچی‌ین

جوغرافیدچی‌ین

تاریخدچی‌ین

مالکان قدیمی هشتگرد کردهای هشتگرد هستند و این شهر در قدیم هشت کرد بوده

فرهنگدچی‌ین

گت آدموندچی‌ین

دییه لینکوندچی‌ین