داستاکرت اتا شهر هسته که ارمنستون ِسیونیک استان دله دره و سال ۱۹۹۵ اتا شهر بَیی‌یه. اسا هم ۲۸۷ نفر جمعیت دانّه.

داستاکرت
داستاکرت
مکون

سیونیک استان، ارمنستون

اطلاعات
شهر بیّن ِسال۱۹۹۵
جمعیت۲۸۷

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین