جویبار شهرستان مازرون اوستان ره اتا شهرستان هسته .

میدون کشتی جویبار شهرستان

این شهرستون جنوب کوهی خیل و شمال شیب آببندون دره. همینطور غرب موژی و شرق سرخ دشت دره.پایین رود پشت

جوغرافی دچی‌ین

تاریخ دچی‌ین

فرهنگ دچی‌ین

گت آدمون دچی‌ین

دییه لینکون دچی‌ین